Mesafeli Satış Sözleşmesi (Dil Seti)

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

A.______________________ ; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B ATLANTİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.; (bundan sonra “ATLANTİK DANIŞMANLIK/Hizmet Sağlayıcı/SAĞLAYICI” olarak anılacaktır)

 

ALICI

Adı, Soyadı, Ünvanı

.

Adres:

.

Telefon:

 

SAĞLAYICI

Ticaret Unvanı:

. ATLANTİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

Mersis No :

.

Adres :

Sultan Selim Mah. Lalegül Sk. No:10 Nef09 B Blok Kat 12 – Bölüm: 228-229-230 Kağıthane, İstanbul

Telefon :

. 02129123340

E-Posta :

. [email protected]

     

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SAĞLAYICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Site: ALICI’nın ve diğer üyelerin, SAĞLAYICI tarafından satışa sunulan hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SAĞLAYICI’ya ait atlantikdanismanlik.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

SAĞLAYICI: ATLANTİK DANIŞMANLIK, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir.

ALICI: İşbu Sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SAĞLAYICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SAĞLAYICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

Temel İngilizce Eğitimi: SAĞLAYICI’nın ALICI’ya bedel karşılığında sunmuş temel İngilizce eğitimi hizmetidir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

 • İşbu Sözleşme, ALICI’nın SAĞLAYICI dan Temel İngilizce Eğitimi sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen Hizmet (“Hizmet/Hizmetler”) ALICI’ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden tıklayarak veya çağrı üzerine onaylamıştır.

 

 • İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SAĞLAYICI ile ayrı ayrı akdedilen üyelik-kullanıcı sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.

 

 

 1. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

 • ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına üyelik başvurusu yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. ALICI, SAĞLAYICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 • ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetlerin temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SAĞLAYICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SAĞLAYICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Hizmetlere ait temel özellikler, Hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

 • ALICI’nın satın aldığı Hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SAĞLAYICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Hizmet veya Hizmetlerin türü, ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir:

Hizmetler

Fiyat

İndirim

Tutar

Temel İngilizce Eğitimi

—-TL_____

________

_______

(Bu tablonun e-ticaret yazılımını yapan kişi tarafından yerleştirilmesi gerekmektedir.)

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri;

Ödeme Şekli-Aracı : ____________

Toplam Tutar: ____________

 

4.2. ALICI, SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Hizmet ve Hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Hizmetleri satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI VE FATURA BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından web sitesi’nde açık irade beyanı ile tıklanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

 1. HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ve İADESİ

6.1. SAĞLAYICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Hizmet sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Hizmetin tesliminden önce toplam bedel SAĞLAYICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SAĞLAYICI, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir, Hizmeti sağlamaktan imtina edebilir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SAĞLAYICI Hizmeti sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.2. Hizmet teslimatını müteakiben herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Hizmet bedelini SAĞLAYICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Hizmet en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından SAĞLAYICI ‘ya iade edilir. SAĞLAYICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Hizmet bedeli alacağına ilişkin yasal takip dahil diğer tüm hakları saklıdır.

6.3. ALICI’nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SAĞLAYICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Hizmet satışları işbu Sözleşme’nin Tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SAĞLAYICI’nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

6.4. SAĞLAYICI’nın, Hizmet hiç ya da taahhüt edilen sürede sağlayamayacağının anlaşılması halinde, ALICI 3 (üç) gün içinde açık ve uygun şekilde bilgilendirilmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir. Bu durumda Sözleşme konusu taahhüt bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6.5. ALICI’nın Hizmetlere ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SAĞLAYICI’nın müşteri hizmetleri adresine göndermeyi ve SAĞLAYICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı, satın aldığı hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SAĞLAYICI’nın aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak satış sözleşmesine konu olan ürün veya hizmetlerin cayma hakkının istisnasını oluşturan ürün veya hizmetlerden olmaması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanabilecektir.

7.2. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir. SAĞLAYICI’nın sağlamış olduğu online temel İngilizce hizmetlerinin cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, SAĞLAYICI’ya karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

7.3. Kredi Kartına İade Prosedürü

7.3.1. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Hizmetin çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

7.3.2. ALICI Hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SAĞLAYICI bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.4. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SAĞLAYICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Web sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları SAĞLAYICI’ya ait olarak ve/veya SAĞLAYICI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. ALICI, SAĞLAYICI’NIN Hizmet’lerini, SAĞLAYICI’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SAĞLAYICI’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

8.2. SAĞLAYICI’nın,  Hizmet’leri,  bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar,  ticari markaları,  ticari görünümü veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 

8.3. Kullanıcılar, SAĞLAYICI’nın marka ve logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. ALICI, e-kitap, CD, yazılım ve bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik ortamda kullanmak üzere satın aldığı her türlü ürünü kullanacağı, araç, program, yazılım ve ekipmanın kendisince tedarik edileceğini ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SAĞLAYICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından satın alınan Hizmetler’in tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişi veya yetkili makam ve mercilerce SAĞLAYICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SAĞLAYICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

9.2. İşbu Sözleşme’de yer almayan hususlar ALICI tarafından Web Sitesi’nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI’ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu Bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşmeye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

9.3. Bu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

9.4. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan her türlü yasal resim, vergi, harç Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Taraflar’ın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

10.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.

10.3. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

SAĞLAYICI                                         ALICI